Nirasaki - Kofu - Shosenkyo
8 November 2009, 30 km

Return to Home

Return to Home