Ujie - Nasu Shiobara - Shirakawa - Yabuki 98 km, 2 May
Tokyo Aomori 866 km Trip - Day 2

Return to Home

Return to Home