Koori - Shiraishi - Sendai - Shiogama 95km, 4 May
Tokyo Aomori 870 km Trip - Day 4

Return to Home

Return to Home