Shiogama - Matsushima - Kogota - Umegasawa 58km, 5 May
Tokyo Aomori 866 km Trip - Day 5

Return to Home

Return to Home