Hanamaki - Morioka - Shibutami 62km, 7 May
Tokyo Aomori 866 km Trip - Day 7

Return to Home

Return to Home