Tokyo - Nikko, 22 May 2010, 195 km

Tokyo Imperial Palace - Misato - Kashiwa - Moriya - Kokaigawa - Shimodate - Gogyogawa - Kinugawa - Utsunomiya - Imaichi - Nikko Station - Nikko Temples
Return to Home

Return to Home