Tokyo - Japan Alps - Toyama

4 May: Nagawa (Shibusawa spa) - Norikura Heights - Shirahone spa, 43 km

Return to Home

Return to Home