Kawayu spa snow trail + Mt Io Volcano + Mashu Lake + Norokko train + Monbetsu Icebreaker
Hokkaido, 3 Mars 2012

Return to Home


Video (Hokkaido 2-3-4 March)

Return to Home